Професионална гимназия по механоелектротехника
„Христо Смирненски” гр.Кнежа

Създадено на 01.09.1966г. като Професионално техническо училище с две годишен курс на обучение и план-прием на три паралелки- ел.монтьори, стругаро-фрезисти и шлосери. През 1971г. прераства в СПТУ по машиностроене. Освен редовно обучение към училището се разкриват и заводски паралелки за повишаване на образованието и придобиване машиностроителни професии на работещите без откъсване от производството.

На 19.07.1984г. към част от базата на СПТУМ се разкрива общински МУЦТПО под единно ръководство, който се отделя като самостоятелен център през 1988г.

През 1988/89г. в училището се въвежда вечерно тригодишно обучение, което измества заводските паралелки.

Нарасналият авторитет на СПТУМ „Христо Смирненски” и нуждите от кадри в региона се увенчаха с признание. От учебната 1990/ 91г. за първи път се разкрива паралелка за редовно обучение с 4-годишен курс на обучение ( техникум ) по специалността „Автоматизация на производството за машиностроенето”, а през 1993/94 задочна форма на обучение след средно образование „Монтьор по електрообзавеждане”.

От юни 1991г. до м. септември 1993г. за подобряване на производствената дейност е построено учебно производствено хале, а през 1991г. е изградена парна инсталация на учебните сгради.

От учебната 1996/97г. СПТУМ „Христо Смирненски” е включено в експерименталната работа на националния институт по образование и Браншовата камара на пилотната професия „Монтьор на машини, апарати, уреди и съоръжения”, а от учебната 1999/2000г. и на „Монтьор на ел. машини, апарати, уреди и съоръжения”.

От 1996г. училището е регистрирано към Министерството на труда и социалните грижи за провеждане на квалификационно и мотивационно обучение на безработни лица, а от 2000г. има разрешително от Главна инспекция по труда да провежда обучение и изпити за придобиване на квалификационна група по електробезопастност на технически персонал, обслужващ ел. уреди и съоръжения с напрежение до и над 1000V.

Със Заповед РД 14-26/ 23.04.1999г. на МОН, СПТУ е преобразувано в Техникум по машиностроене „Христо Смирненски”.

В техникума е създадена възможност учениците в техникумските паралелки да придобиват допълнителна квалификация „Индустриален мениджмънт” или „Финансов мениджър”.

МТБ отговаря на изискванията за нормално протичане на учебния процес. Учебните занятия и учебно-производствената практика се провеждат в добре обзаведени кабинети и работилници.

От 2003г. до днес е Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски”.